Všeobecné obchodní podmínky (smlouva o dílo)

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových), objednávky (dále též foto-zakázka) a potvrzení objednávek společností CeWe Color a.s. se sídlem Kloknerova 24/2278, 148 00 Praha 4, Chodov , IČO: 49241338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 2111, (dále jen zhotovitele) a všech zástupců zhotovitele
 2. Provozovatelem internetové služby www.albumpro.cz je společnost FotoWare s.r.o. se sídlem Masarykova 460/11, Teplice, PSČ 41501, IČ 27329640, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 24595  (dále jen „provozovatel“ nebo „poskytovatel“).
 3. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též zákazník) je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami.

II. Uzavření smlouvy o dílo

 1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě osobní či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a všech jeho zástupců a jejich potvrzením či přijetím, dále prostřednictvím internetové fotosběrny i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 2. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP.
 3. Smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením foto-služby, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce zhotovitelem.
 2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
 3. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

IV. práva a povinnosti stran

 1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou foto-zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy.
 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky zhotovitelem.
 3. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené díla odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.
 4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
 5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
 6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

V. Smlouva o dílo uzavřená v provozovnách zhotovitele a všech jeho zástupců

 1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo v některé z provozoven zhotovitele, nebo provozoven a sběren zástupců zhotovitele řídí se při zadávání objednávky těmito VOP, pokyny obsluhy, též nabídkou služeb zhotovitele platnou pro daný den. Postup pro zadání platné objednávky je k dispozici v každé z provozoven zhotovitele v písemné podobě, na zakázkových sáčcích, nebo lze informace získat u obsluhy.
 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá.
 3. Pakliže uzavírá zákazník smlouvu o dílo v některé z provozoven zhotovitele, nebo provozoven a sběren zástupců zhotovitele je místem dodání díla i platebním místem zákazníkem zvolená provozovna.

VI. Smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

A. aplikace

 1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím aplikace, je zhotovitelem vždy společnost CeWe Color a.s., dodavatelem zhotoveného díla je pak zhotovitel nebo zástupce zhotovitele, kterého si zákazník zvolí v nabídce aplikace. Foto-zakázka může být též dodána prostřednictvím pošty, nebo jiného doručovatele či přepravce za podmínek stanovených v nabídce služeb poskytovaných zhotovitelem.
 2. Při zadávání objednávky prostřednictvím aplikace je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postu nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 3. Zvolený dodavatel zákazníkovi vydá zhotovenou foto-zakázku pouze na základě řádné objednávky, učiněné prostřednictvím aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.
 4. Poskytování služeb zhotovitelem je omezeno územím České republiky. Objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky.
 5. Pokud je zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím aplikace v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu do 15:00 hod téhož dne, je tento den dnem přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky den následující po dni odeslání objednávky zákazníkem.
 6. Objednávka foto-zakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat výlučně ve formátu JPEG. Pokud tato podmínka není splněna, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 7. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit. Je-li objednávka odeslána a zhotovitelem přijata, je zákazník povinen zhotovenou foto-zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.
 8. Registrací uživatel (zákazník) vyjadřuje bezpodmínečný souhlasu s těmito VOP. Současně bere na vědomí podmínky za nichž může využívat aplikaci. Registrace je také souhlasem se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů uživatele ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.
 9. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat na e-mail zadaný při objednávce uživatelem, informace charakteru obchodního sdělení a to nejvýše dvakrát měsíčně. V případě technických informací spojených s provozem aplikace není výše uvedený limit pro provozovatele závazný.

B. Album

 1. Při registraci do fotoalba je registrující se osoba povinna zadat všechny požadované údaje.
 2. Registrací uživatel (zákazník) vyjadřuje bezpodmínečný souhlasu s těmito VOP. Současně bere na vědomí podmínky za nichž může využívat všech služeb fotoalba. Registrace je také souhlasem se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů uživatele ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 3. Registrace uživatele může být provozovatelem kdykoli odmítnuta nebo zrušena, a to bez udání důvodu.
 4. Provozovatel je oprávněn bez nutnosti předchozího oznámení uživateli kdykoli zasáhnout do systému za účelem jeho úprav.
 5. Uživatel je oprávněn umisťovat do fotoalba digitální fotografie, naskenované fotografie, nebo jinak zpracované grafické informace uložené v elektronické podobě, zprávy, nebo k jiné komunikace prostřednictvím fotoalba.
 6. Uživatel nesmí umisťovat do fotoalba materiály, které jsou v rozporu s platným právním řádem ČR, jsou v rozporu s morálními principy a základy etiky, nebo jiným způsobem omezují soukromí jiných osob. V takovém případě může provozovatel nevhodné materiály odstranit i bez souhlasu uživatele.
 7. Uživatel prohlašuje, že nebude podnikat kroky, které by mohly poškodit fotoalbum nebo ohrozit jeho provozuschopnost.
 8. Správnou a úplnou registrací ve fotoalbu získá jeho uživatel naprostou kontrolu nad přístupem a editací svých fotoalb a zároveň se tak chrání proti neoprávněným přístupům cizích osob. Uživatel nese plnou odpovědnost za utajení svého uživatelského jména a přístupového hesla.
 9. Provozovatel prohlašuje, že uživateli budou ze strany provozovatele zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků. Uživatel nese veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv. Uživatel prohlašuje, že do fotoalba umístí pouze fotografie či jiný obrazový materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas.
 10. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat na e-mailem zadaný při registraci uživatelem, informace reklamního charakteru a to nejvýše dvakrát měsíčně. V případě technických informací spojených s provozem systému a nabízených služeb není výše uvedený limit pro provozovatele závazný.
 11. Uživatel souhlasí s tím, že v případě ztráty obrazových souborů má nárok na náhradu škody pouze do hodnoty, kterou zaplatil provozovateli fotoalba za provoz služby v rámci, které ke ztrátě došlo.
 12. Uživatel se zavazuje uhradit provozovateli cenu za poskytnuté služby v rámci fotoalba dle aktuálního ceníku provozovatele

VII. Záruka kvality foto-zakázky, reklamace

 1. Zhotovitel dodá foto-zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita foto-zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
 2. Foto-zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.
 3. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím foto-zakázky a uhrazením dohodnuté ceny. Zákazník není oprávněn otevřít foto-zakázku před zaplacením její ceny. V opačném případě zhotovitel neručí za případnou reklamaci díla zákazníkem.
 4. Zhotovitel neodpovídá za vady foto-zakázky, které vznikly s souvislosti neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost počítačových dat, formátu, kinofilmu, CD, apod., jestliže zhotovitel na vadnost materiálu zákazníka upozornil.

VIII. Reklamační řád

Zpracování objednávek ze strany zákazníků, věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád:

Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců od obdržení foto-zakázky.

Úprava právních vztahů

Smluvní úprava právních vztahů vychází z "Obecných zpracovatelských a prodejních podmínek CeWe Color, a.s.". Právní vztah mezi zákazníkem a odběratelem se řídí ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 631 a násl. o spotřebitelských smlouvách podle § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku.

Záruční doba

Při poskytování zpracovatelských služeb, kdy CeWe Color, a.s. vystupuje jako zpracovatel ve vztahu k odběratelům, je záruční doba 6 měsíců, pokud není právními předpisy nebo dohodou smluvních stran ujednáno jinak.

Vzájemná práva a povinnosti

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník v provozovně smluvního partnera, které jsou uvedeny na webových stránkách tohoto partnera, kde byla zakázka vyzvednuta nebo prostřednictvím České pošty, pokud byla zakázka zaslána na dobírku. Zpracovatel ručí, v případě ztráty zakázky, maximálně do výše hodnoty zaslaného materiálu. V případě zaslání paměťové karty do centrální laboratoře, CeWe Color neodpovídá za její poškození, které nastalo před jejím předáním ke zpracování provozovně, či bylo zjištěno poškození až při jejím zpracování. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a zaslat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či e-mailovou zprávou).

Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníka podle druhu a povahy vad následující práva:

 1. Právo na provedení opravy
 2. Při námitkách ohledně kvality zhotovené zakázky provozovna reklamaci převezme, popř. ji zákazník předá poště (v případě zakázek zaslaných dobírkou) a odešle k posouzení CeWe Color, a.s.. Pokud námitky budou shledány důvodnými, provede CeWe Color, a.s. opravu a prostřednictvím provozovny nebo pošty předá opravenou zakázku v následujících lhůtách:
  1. do 5 dnů, jedná-li se o zakázky s termínem zpracování do 3 pracovních dnů
  2. do 7 dnů, jedná-li se o zakázky s termínem zpracování nad 3 pracovní dny
 3. U digitálních fotografií není předmětem reklamace délka fotografie, neboť digitální fotoaparát ukládá snímky zpravidla v poměru stran 3:4, na rozdíl od kinofilmu, na kterém jsou snímky uloženy v poměru stran 2:3. Délka fotografie je tomuto poměru stran přizpůsobena a nelze ji proto reklamovat.
 4. Při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky, bude zákazníkovi poskytnuta sleva ze stanovené ceny, a to při překročení sjednané doby o:
  1. 1 den…..10%
  2. 2 dny…..20%
  3. 3 dny a více…..30%

Den příjmu se do sjednané doby nezapočítává.

Záměna filmu nebo nosiče dat:

 1. K reklamaci je vždy nutno vrátit zaměněný film nebo nosič dat a zakázkový sáček.
 2. Sdělit podrobně motivy na chybějícím filmu nebo na nosiči dat. U filmu uvede zákazník značku a jeho délku, u nosiče značku (kapacitu nebo typ).
 3. Způsob vyřízení:
  Nepodaří-li se reklamaci vyřídit zasláním správného filmu, poskytne zhotovitel zákazníkovi finanční náhradu v hodnotě ztraceného materiálu (film, disketa, CD, ZIP), nebo zhotovitel zákazníkovi vydá jako náhradu, jiný materiál stejného druhu a kvality případně i poštovné nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.

Reklamace fotografií:

K reklamaci je nutno zaslat zpět celou zakázku, tj. všechny fotografie, zakázkový sáček, filmy nebo nosiče dat popř. původní objednávku. Bez vrácení uvedených dokladů zhotoviteli nelze reklamaci uznat.

A. Reklamace barevného provedení :

 1. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného laboratorního zpracování byly vyrobeny fotografie neodpovídající objednávce zákazníka, budou tyto fotografie zdarma znovu přepracovány. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.
 2. Nelze-li vadné fotografie přepracovat z důvodu nevhodného filmu (prošlá záruční doba, nevhodné skladování, chybné expozice apod.), který byl zhotoviteli zaslán nevyvolaný, bude zákazníkovi v takovém případě vrácena finanční částka odpovídající hodnotě vyvolaných vadných fotografií. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.
 3. Ani jednu z předchozích variant nelze zákazníkem uplatnit, jestliže zaslal zhotoviteli ke zpracování film již vyvolaný a měl tedy možnost posoudit eventuální nekvalitu filmu.

B. Reklamace nepřesně vyřízené zakázky :

Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.


Nedodání zakázky:

 1. Při nedodání foto-zakázky ve lhůtě je zákazník povinen sdělit tyto údaje :
  1. číselný kód zakázkového sáčku
  2. druh zakázky (prvozakázky, doobjednávka, barevná-černobílá)
  3. objednané fotopráce ( formát a povrchová úprava fotografií)
  4. datum objednání foto-zakázky
 2. Způsob vyřízení:
  V případě opožděného dodání foto-zakázky poskytne zhotovitel zákazníkovi přiměřenou slevu s díla.

Ztráta foto-zakázky, jejího obsahu, nebo části obsahu:

V případě ztráty foto-zakázky, jejího obsahu, nebo části obsahu způsobené zhotovitelem, poskytne zhotovitel zákazníkovi finanční náhradu v hodnotě ztraceného materiálu (film, disketa, CD, ZIP), nebo zhotovitel zákazníkovi vydá jako náhradu, jiný materiál stejného druhu a kvality, nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.

Reklamace přeneseného fotografického obrazu či předmětu s přeneseným obrazem:

 1. K reklamaci zákazník musí zhotoviteli poskytnout znovu předlohu, ze které byl přenos obrazu uskutečněn, dále pak též poškozený, nebo zničený předmět s přeneseným fotografickým obrazem, původní zakázkový sáček včetně objednávky.
 2. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného laboratorního zpracování byl fotografický obraz přenesen v neodpovídající kvalitě, dle objednávky zákazníka, nebo poškození čizničení předmětu způsobil zhotovitel, budou tyto předměty zdarma znovu přepracovány. Vadné dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele.
 3. Reklamaci však nelze uznat v případě, že zákazník poskytl zhotoviteli nekvalitní předlohu.

IX. Lhůty k vyřízení reklamace

Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je zhotovitel povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

X. Další ustanovení

 1. Uzavřel-li zákazník smlouvu prostřednictvím aplikace, zavazuje se převzít foto-zakázku u jím zvoleného dodavatele nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí objednávky zhotovitelem.
 2. Zákazníkem zvolený dodavatel ani zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu.
 3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
 4. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
 5. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 6. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 7. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.
 8. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
 9. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č10. . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 10. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito„Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “ a tyto přijímá.
 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.
 3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (v případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uplatnili na daňovém dokladu zadání IČO).
 4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele.
 6. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3. 2010
 7. V Případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Pojmy a zkratky:

VOP – všeobecné obchodní podmínky

Zhotovitel – pro účely těchto VOP se zhotovitelem rozumí CeWe Color a.s. se sídlem Kloknerova 24/2278, 148 00 Praha 4, Chodov , IČO: 49241338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 2111

Provozovatel – pro účely těchto VOP se provozovatelem aplikace albumpro.cz rozumí FotoWare s.r.o. se sídlem Masarykova 460/11, Teplice, PSČ 41501, IČ 27329640, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 24595

Zástupce zhotovitele – se rozumí všechny provozovny zhotovitele, provozovny smluvních partnerů zhotovitele, sběrny fotografického materiálu zhotovitele, internetové portály apod.

Objednavatel (zákazník) – pro účely těchto VOP se zákazníkem rozumí osoba, která si u zhotovitele nebo zástupců zhotovitele objednala foto-zakázku

Foto-zakázka – pro účely těchto VOP se foto-zakázkou rozumí zhotovení fotografií nebo zpracovaní fotografických dat, materiálů a zhotovení dárkových předmětů

Aplikace – pro účely těchto VOP je aplikace albumpro.cz

Váš nákupní košík

Objednávka fotografií 0 ks
Celkem: 0 ks
Objednat